26 październik 2020

Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy ogłasza nabór do udziału w ...

fot. UM Częstochowy
Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy ogłasza nabór do udziału w pracach Zespołu ds. oceny wniosków złożonych na realizację w 2021 r. zadań w ramach inicjatywy lokalnej w Częstochowie z zakresu kultury i sztuki.
REKLAMA

Zgodnie z Regulaminem trybu realizacji wniosków w ramach inicjatywy lokalnej, będącego załącznikiem do Zarządzenia nr 509.2019 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 5 września 2019 r., w skład Zespołu ds. oceny wniosków na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej wchodzić może przedstawiciel/przedstawicielka organizacji pozarządowej.

UWAGA: Kandydat/kandydatka nie może być związany/a z żadnym podmiotem/grupą inicjatywną wnioskującymi o realizację w 2021 r. zadania w ramach inicjatywy lokalnej z zakresu kultury i sztuki (do członka/członkini Zespołu stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego dotyczące wyłączenia).

Za udział w posiedzeniu/ach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów dojazdu.

W przypadku większej ilości zgłoszeń, spełniających kryteria formalne, wybór nastąpi w drodze jawnego losowania z udziałem radcy prawnego tut. Urzędu. Zgłoszone osoby o terminie wyboru zostaną powiadomione pisemnie, telefonicznie lub w formie korespondencji elektronicznej.

Zgłoszenia do pełnienia opisanej wyżej funkcji przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej (należy wypełnić formularz, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2020 r.

Korespondencję w tej sprawie należy przesłać na adres: Urząd Miasta Częstochowy, 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13 lub dostarczyć osobiście do punktu kancelaryjnego, znajdującego się w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Waszyngtona 5, 42-217 Częstochowa. Istnieje także możliwość przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia poprzez e-PUAP lub SEKAP. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Częstochowy.

Zapytania w tej sprawie można kierować na adres: Wydział Kultury, Promocji i Sportu, 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13, e-mail: kps@czestochowa.um.gov.pllub tel. 34/ 37 07 464.

pliki do pobrania:
 
Źródło: UM Częstochowy
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
śląskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Częstochowie