19 listopad 2020

Miejscowy plan dla Ostatniego Grosza

fot. UM Częstochowy
Do 2 grudnia będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary w rejonie ulic Bór i Równoległej.
REKLAMA
Z projektem planu miejscowego wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko można się zapoznać w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno - Planistycznej przy ulicy Katedralnej 8 lok. 57 - od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00, po wcześniejszym umówieniu wizyty pod nr telefonu 34 / 37 07 888, a także na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy

Projekt planu dotyczy dwóch obszarów położonych w dzielnicy Ostatni Grosz: nr 1 – w rejonie ulicy Bór o powierzchni 1,8 ha, w granicach którego planowana jest budowa zakładu produkcji spożywczej opartej na nowoczesnych i ekologicznych technologiach wykorzystania energii i wody, w którym przewiduje się zatrudnienie około 200 pracowników oraz nr 2 – w rejonie ulicy Równoległej o powierzchni 1,2 ha, w granicach którego planowana jest realizacja wysokiej klasy budynku biurowego, w ramach prowadzonych przez inwestora usług logistycznych.

Oba obszary przylegają do wyznaczonych w obowiązującym planie terenów produkcyjno-usługowych. Z uwagi na dobre skomunikowanie, a co za tym idzie łatwy dojazd do miejsc pracy, teren ten jest szczególnie cenny dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników. W okolicy znajduje się wiele obiektów usługowych i wytwórczych.

Sporządzony projekt planu stanowi modyfikację miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obowiązującego od 2016 roku w rejonie ulicy Jagiellońskiej i Alei Niepodległości. Projekt jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy z 2019 r., w którym tereny objęte planem położone są w granicach obszaru zabudowy mieszanej, usługowej i produkcyjnej.

UWAGA: ze względu na aktualną sytuację epidemiczną oraz wprowadzonymi obostrzeniami dotyczącymi zgromadzeń publicznych zmianie ulega forma dyskusji publicznej zaplanowana wcześniej na dzień 26 listopada o godz. 13:30 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie przeprowadzona tego samego dnia i o tej samej godzinie -  26 listopada 2020 roku o godz. 13:30 wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość - w formie wideokonferencji.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2020 roku.

 
Źródło: UM Częstochowy
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
śląskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Częstochowie

kiedy
2022-01-29 19:00
miejsce
Akademickie Centrum Kultury - Klub...
wstęp biletowany
kiedy
2022-02-16 20:00
miejsce
Hala Sportowa, Częstochowa, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2022-02-19 19:00
miejsce
Filharmonia Częstochowska,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-02-27 17:00
miejsce
Akademickie Centrum Kultury - Klub...
wstęp biletowany